mi.jpg (776 bytes)困獸之鬥 mi.jpg (776 bytes)行者 mi.jpg (776 bytes)流言 mi.jpg (776 bytes)時代 mi.jpg (776 bytes)黑暗之光 mi.jpg (776 bytes)魚鼓 mi.jpg (776 bytes)小丑 mi.jpg (776 bytes)對話 mi.jpg (776 bytes)果汁螞蟻 mi.jpg (776 bytes)人球 mi.jpg (776 bytes)雁過 mi.jpg (776 bytes)魚沉 mi.jpg (776 bytes)生死戀 mi.jpg (776 bytes)記者會 mi.jpg (776 bytes)沙漏 mi.jpg (776 bytes)風雨夜行 mi.jpg (776 bytes)火是動物 mi.jpg (776 bytes)假設發生 mi.jpg (776 bytes)人體幻境 mi.jpg (776 bytes)小海洋 mi.jpg (776 bytes)催眠術 mi.jpg (776 bytes)時光之輪 mi.jpg (776 bytes)夜行火車 mi.jpg (776 bytes)兩字之間 mi.jpg (776 bytes)文字蝗蟲 mi.jpg (776 bytes)紙鶴 mi.jpg (776 bytes)凍結詩人 mi.jpg (776 bytes)藍色星淚 mi.jpg (776 bytes)門的情結   mi.jpg (776 bytes)詩人總統 mi.jpg (776 bytes)紅鞋    mi.jpg (776 bytes)活性物種 mi.jpg (776 bytes)草場 mi.jpg (776 bytes)蜘蛛   mi.jpg (776 bytes)